แบบสอบถามความต้องการการใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

เพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ สำหรับนักวิจัย

คำชี้แจง

                แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการการใช้ข้อมูลด้าน ววน. โดยนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์และสรุปเพื่อเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับนักวิจัยต่อไป

               สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอความร่วมมือจากทุกท่านตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน และยึดหลักความเป็นจริง

ข้อมูลของท่านจะถือเป็นความลับสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น

                แบบสอบถามชุดนี้มีด้วยกัน 3 ส่วน

                    ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล

                    ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือของผู้ตอบแบบสอบถาม

                    ส่วนที่ 3  คุณลักษณะของแอปพลิเคชันที่ต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)