สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
ประเด็นเป้าหมายด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม
และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566